Una CPU da 1Ghz è più veloce o più lenta di una scheda di rete da 1 Ghz?